Plany na przyszłość - dialogi w języku rosyjskim

W tym dialogu skupimy się na przyszłości, czyli co będziemy robić po zakończeniu szkoły:

Виктор, какие у тебя планы на будущее? Wiktor, jakie masz plany na przyszłość?
Я хочу пойти в вуз после окончaния школы.
А ты, Катя?
Chcę pójść na studia po zakończeniu szkoły. A ty, Katia?
Я тоже пойду в вуз. Думалa о филологическом
фaкультете. Хочу стать переводчиком. А кем
ты хочешь стать, Виктор?
Ja też pójdę na studia. Myślałam o filologii.
Chcę zostać tłumaczem. A ty kim chcesz
zostać Wiktor?
Я увлекаюсь компьютерaми и поэтому поступлю на
кафедру информатики. Хочу быть верен своим
увлечениям.
Ja pasjonuję się komputerami i dlatego
pójdę na wydział informatyki. Chcę być
wierny swoim pasjom.
Ты хочешь учиться очно или зaочно? Chcesz się uczyć w systemie dziennym czy
zaocznym?
Я хочу учиться очно, может на третьем курсе
начну работать, а ты, Катя?
Chcę się uczyć dziennie, może na 3 roku
zacznę pracować, a ty, Katia?
Мне надо найти работу, у меня нет денег на учёбу.
Но когда я окончу вуз у меня уже будет опыт
работы.
Ja muszę znaleźć pracę, nie mam
pieniędzy na naukę. Ale kiedy już
skończę studia będę miała doświadczenie
w pracy.
Ты права Катя, но на информатике очень трудно
учиться и работать. Думаю, что я без проблем
найду работу.
Masz rację Katiu, ale na informatyce będzie
trudno uczyć się i pracować. Myślę, że ja
bez problemów znajdę pracę.
В этом я не сомневаюсь. Мы выбрали хорошие
факультеты.
Nie mam wątpliwości. Wybraliśmy dobre
kierunki.

i przykład innych planów:

Вера, ты собираешься поступить в вуз? Wiera, ty masz zamiar iść na studia?
Я не пойду в вуз. Я решила выйти за муж
за Петю. Для меня важнее семья, чем
карьера.
Nie, nie pójdę na studia. Zdecydowałam
się wyjść za maż za Pietię. Dla mnie
ważniejsza jest rodzina niż kariera.
А что ты будешь делать, где работать? A co będziesz robić, gdzie pracować?
У моего папы есть продовольственный
магазин. Я буду ему помогать.
Mój tata ma sklep spożywczy. Będę mu
pomagać.
А что делает Петя? A co robi Pietia?
Петя работает водителем, он хорошо
зарабатывает, ему не нужно образование.
On jest kierowcą, dobrze zarabia, jemu
nie potrzebne jest wykształcenie.
Ладно, Верка, всего тебе хорошего. No dobrze, Wierka, wszystkiego dobrego.
Тебе Катя тоже. Tobie Katia też.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.