Liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe - język rosyjski - tabelki

Możemy wyróżnić następujące liczebniki: główne, porządkowe i zbiorowe. Określają one liczbę osób lub przedmiotów i odpowiadają na pytanie сколько?, czyli ile?

Warto zapamiętać następujące informacje:
1. Liczebnik один, одна, одно rozróżnia rodzaje (męski, żeński i nijaki) i dopasowuje się rodzajem, liczbą i przypadkiem do rzeczownika
2. Liczebnik два używa się z rzeczownikami rodzaju męskiego i nijakiego
3. Liczebnik две używa się z rzeczownikami rodzaju żeńskiego
4. Pozostałe liczebniki nie odmieniają się przez rodzaje.

Istnieje jeszcze jeden podział liczebników na proste i złożone. Proste liczebniki składają się tylko z jednego słowa, a złożone z dwóch lub więcej.

Przejdźmy teraz do liczebników głównych i sposobów ich tworzenia. Liczebniki główne zostały podzielone na 3 kolumny, żeby ułatwić zapamiętywanie. Pierwsza kolumna, to liczebniki od 1 do 10, druga 11 -19, trzecia, to już liczebniki oznaczające dziesiątki.
Aby łatwiej opanować liczebniki, zacznij od kolumny pierwszej. Zwróć uwagę, że od liczebnika 5 na samym końcu liczebnika występuje znak miękki. Najbardziej "podstępne" są cyfry 7 i 8, które mają znak miękki po literze m, a nie jak pozostałe po t.

Nauka kolumny drugiej to już pestka. Wystarczy dodać адцать do liczebnika prostego i masz już liczebnik złożony pierwszej dziesiątki. Miękki znak przechodzi na koniec tego liczebnika. Problem może tu sprawić liczebnik 11, 12 i 14. Przyjrzyj im się uważnie.

I ostatnia kolumna. Tutaj do liczebnika prostego dodajesz końcówkę -десят i otrzymujesz 50, 60, 70, 80 właśnie tym sposobem. Pozostałych wystarczy się tylko nauczyć.

Jak widzisz, do zapamiętania masz tylko liczebniki proste, a zasady tworzenia nie są takie trudne. Przyjrzyj się tabeli z liczebnikami i zwróć szczególna uwagę na występowanie miękkiego znaku. To on sprawia nam problemy.

liczebniki 1-10 liczebniki 11-19 liczebniki 10-100
1 один 11 одиннадцать 10 десять
2 два 12 двенадцать 20 двадцать
3 три 13 тринадцать 30 тридцать
4 четыре 14 четырнадцать 40 сорок
5 пять 15 пятнадцать 50 пятьдесят
6 шесть 16 шестнадцать 60 шестьдесят
7 семь 17 семнадцать 70 семьдесят
8 восемь 18 восемнадцать 80 восемьдесят
9 девять 19 девятнадцать 90 девяносто
10 десять - - 100 сто

Przejdźmy teraz do większych liczb, czyli od stu do miliarda:

liczebniki 100-1000000000
сто 100
двести 200
триста 300
четыреста 400
пятьсот 500
шестьсот 600
семьсот 700
восемьсот 800
девятьсот 900
тысяча 1000
миллион 1000000
миллиард 1000000000

Podane liczebniki są w mianowniku. Większość z nich tworzy się dodając końcówkę -сот do nazwy liczebnika z pierwszej dziesiątki.
Jeśli chcesz powiedzieć, że masz określoną ilość rzeczy, to tworzysz liczebniki złożone, jak w języku polskim. Popatrz na przykłady:

У меня четыреста шестьдесят восемь книг. Mam 468 książek.
Мама зарабатывает одиннадцать тысяч
девяносто рублей.
Mama zarabia 11090 rubli.

Wracając jeszcze do liczebników podanych w tabeli, zwróć uwagę, że po nich będziemy używać rzeczownika w dopełniaczu, np. 250 (czego?) jabłek.

Skupmy się teraz na bardzo ważnym liczebniku, czyli tysiącu. Liczebnik ten odmienia się jak rzeczownik rodzaju żeńskiego. Często sprawia nam problemy, ponieważ w języku polskim 1000 jest rodzaju męskiego. Popatrz na odmianę tego liczebnika w liczbie pojedynczej i mnogiej:

  l.poj. l. mn.
M. тысяча тысячи
D. тысячи тысяч
C. тысяче тысячам
B. тысячу тысячи
N. тысячей
тысячью
тысячами
Msc. тысяче тысячах

Liczebnik ten odmienia się podobnie jak znany ci rzeczownik мама, tyle że różni się narzędnikiem. Często liczebnik łączy się jeszcze z liczebnikiem один i wtedy ma wygląd одна тысяча. Jeśli 1000 będzie się łączył z innymi liczebnikami, to formy będą następujące:

одна тысяча 1000
две, три, четыре
тысячи
2000, 3000
4000
пять, десять тысяч 5000, 10000

I na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Liczebniki milion i miliardrodzaju męskiego i odmieniają się, jak rzeczowniki tego rodzaju.

Nie możemy pominąć milczeniem odmiany liczebników 1, 2, 3, 4 i na przykład 8.

przypadek один
одно
одна одни
M. один
одно
одна одни
D. одного одной одних
C. одному одной одним
B. один
одного
одну одни
одних
N. одним одной одними
Msc. одном одной одних

Przejdźmy do odmiany pozostałych liczebników:

przypadek liczebnik два
две
liczebnik
три
liczebnik
четыре
liczebnik
восемь
M. два
две
три четыре восемь
D. двух трёх четырёх восьми
C. двум трём четырём восьми
B. два
двух
две
три
трёх
четыре
четырёх
восемь
N. двумя тремя четырьмя восьмью
Msc. двух трёх четырёх восьми

Na koniec dodatkowe informacje związane z liczebnikami głównymi.
1. Liczebniki 5-20 i 30 odmieniają się jak rzeczownik III deklinacji.
2. W mianowniku i bierniku liczebników 5-20 i 30 pisze się ь na końcu wyrazu.
3. W narzędniku liczebników 5-20 i 30 oraz 50-80 pisze się miękki znak przed . Jest to miękki znak rozdzielający.
4. W liczebnikach 50-80 odmieniają się oba człony, na przykład пятидесяти (pięćdziesięciu)


Liczebniki porządkowe określają miejsce przedmiotu, osoby wśród podobnych mu lub jednakowych. Liczebniki porządkowe tworzy się od tematu liczebników głównych, dodając końcówki przymiotników. Odpowiadają na pytania который (który)
Oto jak się tworzą liczebniki porządkowe:

liczebnik główny liczebnik porządkowy
r. m.
который
liczebnik porządkowy
r. n.
которое
liczebnik porządkowy
r. ż.
которая
liczebnik porządkowy
l. mn.
которые
один первый первое первая первые
два второй второе вторая вторые
три третий третье третья третьи
пять пятый пятое пятая пятые
шесть шестой шестое шестая шестые
семь седьмой седьмое седьмая седьмые
пятьдесят пятидесятый пятидесятое пятидесятая пятидесятые

Jeszcze parę informacji o liczebnikach:
1. Liczebniki porządkowe, jak na przykład 50 tworzy się od tematu dopełniacza liczebnika głownego i dodaje końcówki przymiotnika.
2. Liczebniki porządkowe 1 i 2 mają inną formę niż liczebnik główny.
3. W liczebniku porządkowym 3 pojawia się miękki znak, który zachowuje się w odmianie we wszystkich rodzajach oprócz mianownika rodzaju męskiego.
4. Kiedy akcent pada na temat tworzy się liczebnik porządkowy, jak podany liczebnik 5.
5. W przypadku padania akcentu na końcówkę liczebnika utworzy się liczebnik porządkowy jak liczebnik 6.
6. Liczebniki porządkowe 7 i 8 tworzy się tak samo.

Liczebniki zbiorowe używa się, kiedy mówi się o określonej liczbie osób jako całości. Zobacz, jak się tworzy liczebniki zbiorowe:

liczebnik główny liczebnik zbiorowy
два двое
три трое
пять пятеро
шесть шестеро
семь семеро

Jeszcze jedna uwaga odnośnie liczebników. Po liczebnikach zbiorowych używamy rzeczowników w dopełniaczu liczby mnogiej.


Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.