Opis przyrody - język rosyjski

Temat ochrony środowiska zaczniemy od wycieczki do parku narodowego:

Сергей, ты был когда-нибудь в заповеднике
или национальном парке?
Siergiej, byłeś kiedyś w rezerwacie lub w Parku Narodowym?
Да, был. Год тому мы всей семьёй поехали
в Беловежу.
Tak, byłem. Rok temu z całą rodziną
pojechaliśmy do Białowieży.
А что там находится? A co tam jest?
Это очень старый национальный парк.
Его основали в 1921 году. Это
единственный парк, который сохранил
первоначальную структуру. Мир животных и растений очень богат. Есть тоже зона
строгой охраны, там нельзя
ходить, потому что находятся
растения иживотные под охраной.
Гербом парка является зубр.
To bardzo stary Park Narodowy. Został
założony w 1921 roku. To jedyny park,
który zachował pierwotną strukturę.
Świat zwierząt i roślin jest bardzo bogaty.
Jest także strefa ścisłej ochrony, gdzie nie
można wchodzić, dlatego że są tam rośliny
i zwierzęta pod ochroną. Herbem parku jest
żubr.
Это очень интересно. Тебе там понравилось? Bardzo interesujące. Podobało ci się?
Очень. Можно отдохнуть, подышать свежим
воздухом. Парки нужны, чтобы сохранить
гибнущие животные и растения
Bardzo. Można odpocząć, pooddychać świeżym
powietrzem. Parki są potrzebne, żeby chronić
ginące rośliny i zwierzęta.

Co najczęściej szkodzi przyrodzie? Przeczytaj dialog tam jest podanych parę przykładów:

Вы знаете, какие есть источники
загрязнения среды?
Czy wiecie, jakie są źródła zanieczyszczenia
środowiska?
Главные источники это выхлопные
газы, сточные воды, дымы из фабрик.
Główne źródła zanieczyszczenia to spaliny,
ścieki, dymy z fabryk.
Что ещё вредит природе? Co jeszcze szkodzi przyrodzie?
Вырубка лесов в Южной Америке. Ведь
леса это лёгкие нашей планеты!
Wycinka lasów w Ameryce Południowej. Przecież
lasy to płuca naszej planety!
К чему привело загрязнение среды? Do czego doprowadziło zanieczyszczenie środowiska?
К озоновой дыре и парниковому эффекту. Do dziury ozonowej i efektu cieplarnianego.

W ostatnim dialogu znajdziesz sposoby na pomaganie przyrodzie:

Как мы можем помочь природе? Jak możemy pomóc przyrodzie?
Дома можем сортировать мусор,
экономить воду и тепло.
W domu możemy sortować śmieci,
oszczędzać wodę i ciepło.
А что ещё можем сделать? A co jeszcze możemy robić?
Можем создавать очистные станции,
заповедники,закладывать фильтры
на трубы.
Możemy tworzyć oczyszczalnie ścieków,
rezerwaty, zakładać filtry na kominy.
А что может сделать каждый из нас? A co każdy z nas może zrobić?
Пользоваться общественным транспортом. Korzystać z publicznego środka transportu.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.